سفرحج در لرستان
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی بررسی چگونگی سفر حج در دوران قبل با امکانات محدود وگاهی بیش از یک سال بدرقه از زائر استقبال زائر نوع پذیرایی از مستقبلین طیق سنت لرستان